کنکورهنر ،کنکور ارشد هنر

پژوهش هنر،هنر اسلامی ،فلسفه هنر ،صنایع دستی وبقیه رشته ها

جدول 1: ظرفيت پذيرش در گرايش پژوهش هنر در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غير انتفاعي

بين الملل

آموزش محور

روزانه

شبانه

پيام نور

تهران

6

6

 

 

 

 

 

 

12

الزهرا

8

4

 

 

 

 

 

 

12

کاشان

5

2

 

 

 

 

 

 

7

سمنان

3

3

 

 

 

 

 

 

6

هنر تهران

6

4

 

 

 

 

 

 

10

شاهد

7

7

 

 

 

 

 

 

14

هنر اصفهان

10

2

 

 

 

 

 

 

12

هنر اسلامي تبريز

8

0

 

 

 

 

 

 

8

علم و فرهنگ- تهران (غير انتفاعي)

 

 

 

15

 

 

 

 

15

سيستان و بلوچستان- زاهدان

6

2

 

 

 

2

2

 

12

تربيت مدرس

6

0

 

 

 

 

 

 

6

پيام نور تهران

 

 

10

 

 

 

 

20

30

جمع

65

30

10

15

0

2

2

20

144

دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش در رشته پژوهش هنر در دانشگاه آزاد اسلامي در سال 89 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) به شرح زير است.

جدول 2: ظرفيت پذيرش در رشته پژوهش هنر در دانشگاه آزاد اسلامي

واحددانشگاه

ظرفيت پذيرش

تهران مرکزي

18

جمع

18

2-فلسفه هنر

دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش در گرايش فلسفه هنر در دانشگاه دولتي در سال 89 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) به شرح زير است.

جدول 3: ظرفيت پذيرش در گرايش فلسفه هنر در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

روزانه

شبانه

هنر تهران

5

3

 

 

 

 

8

علامه طباطبايي

12

 

 

 

 

15

27

جمع

17

3

0

0

0

15

35

اين گرايش در دانشگاه آزاد اسلامي تا سال 1389 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) پذيرش نداشته است.

3- گرايش صنايع دستي

دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش در گرايش صنايع دستي در دانشگاه دولتي در سال 89 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) به شرح زير است.

جدول 4: ظرفيت پذيرش در گرايش صنايع دستي در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

روزانه

شبانه

الزهرا

3

5

 

 

 

 

8

هنر تهران

6

4

 

 

 

 

10

هنر اصفهان

10

2

 

 

 

 

12

موسسه غير انتفاعي سوره- تهران

15

 

 

 

 

 

15

جمع

34

11

0

0

0

0

45

اين گرايش در دانشگاه آزاد اسلامي تا سال 1389 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) پذيرش نداشته است.

4- گرايش هنر اسلامي

دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش در گرايش هنر اسلامي در دانشگاه دولتي در سال 89 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) به شرح زير است.

جدول 5: ظرفيت پذيرش درگرايش هنر اسلامي در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

روزانه

شبانه

هنر اسلامي تبريز

24

0

 

 

8

 

32

هنر اصفهان

15

5

 

 

 

 

20

کاشان

3

2

 

 

 

 

5

تربيت مدرس

5

0

 

 

 

 

5

جمع

47

7

0

0

8

0

62

اين گرايش در دانشگاه آزاد اسلامي تا سال 1389 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) پذيرش نداشته است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:56  توسط حسن یزدان پناه  |